Formand for UU DANMARK Anders Ladegaard i UU Posten, december 2019:

Fremtidshorisonten

EVA dokumenterede for nylig, at de unge orienterer sig mod fremtidshorisonter i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det er de ikke alene om. UU DANMARK og KL har gennem det sidste års tid rettet et fælles blik mod fremtidshorisonterne. Resultatet er, at Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK) ser dagens lys d. 1. januar 2020. Det bliver spændende, og der bliver nok at tage fat på.

”Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at mennesker udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan finde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og flertydig verden. Verden belønner ikke længere mennesker for det de ved, men for det de kan gøre med det de ved, for den måde de opfører sig i verden på og for deres evne til at tilpasse sig”. Buddet på en fremtidshorisont kommer fra Andreas Schleicher, som er direktør for Education and Skills i OECD.

Sammenholdt med de senere års forskning i vejledning og overgange, hvor det igen og igen er dokumenteret, at alle unge efterspørger hjælp til at reflektere over hvilke styrker de har, hvad der kan være en god uddannelsesvej for dem og flere og bedre muligheder for at afprøve sig selv i forskellige uddannelses- og jobsammenhænge, så toner der en fremtidshorisont frem, som kalder på noget mere og noget andet end det, vi tilbyder de unge i dag.

Repositionering af en faglighed
90 % målsætningen, halveringsmålsætningen, EUD-målsætningen, STEM-målsætninger, regeringens forståelsespapir med sit parlamentariske grundlag, hvor det fremgår at UPV skal afskaffes i 8. klasse, og at vejledningsindsatsen skal styrkes og sidst men ikke mindst realiseringen af de kommunale ungeindsatser (KUI) i landets 98 kommuner. Der er meget vi skal nå, og meget vi skal tage bestik af, og derfor er det helt afgørende, at vi har det rette afsæt for at løse de mange opgaver og bidrage til de mange målsætninger. Både EU og OECD fremhæver karrierevejledning, som en væsentlig indsats i fremtidens kompetencepolitik.

Den samme erkendelse kan være sværere at få øje på i en dansk kontekst og det er en skam, fordi karrierevejledning på mange måder møder det, som de unge og fremtidshorisonten kalder på. Hooley, Sultana og Thomsen (2018) siger blandet andet om karrierevejledning: ”Grundlæggende er karrierevejledning en meningsfuld læringsmulighed, som understøtter individer og grupper i at overveje og genoverveje arbejde, fritid og læring i lyset af ny information og erfaringer og til som et resultat heraf at handle både individuelt og i fællesskab”. Det handler i virkeligheden om at folde vejledningens fulde potentiale ud i et livslangt perspektiv, og det kræver at vejledningen, politisk og i praksis, repositioneres og fremadrettet tager sit afsæt fra et dannelses- og læringsperspektiv mere end fra et valgperspektiv.

Det kræver kræfter, tålmodighed, vedholdenhed, netværksdannelse, dialog og indsigt at arbejde for en repositionering af en faglighed. Derfor er jeg også glad for, at det arbejde som er startet af UU DANMARK nu kan løftes yderligere af en stærk, landsdækkende og indflydelsesrig organisation som KL.

Fra UU DANMARK til EUK
På en ekstraordinær generalforsamling i UU DANMARK d. 22. november 2019 vedtog en enig forsamling, at UU DANMARK opløses ved udgangen af 2019 med henblik på overflytning til KL d. 1.1.2020. Det var på én gang en både vemodig og opløftende begivenhed. Vemodigt fordi UU DANMARK er vokset frem af ildsjæle og et stærkt fællesskab, som først dannede ”Lederforsamlingen”, så et udviklingscenter og til sidst slog det hele sammen til UU DANMARK med et formandskab, en bestyrelse, regionale netværk og et kompetent sekretariat. Vemodigt fordi netværk former venskaber, fordi vi har fået og givet så meget til hinanden både praktisk, fagligt og personligt, og fordi det har været fantastisk at gøre en forskel sammen: Mere end 100 kurser og konferencer har vi arrangeret, mere end 600 møder har formandskabet deltaget i, mere end 200 høringssvar er afgivet, og foreningen er ejer af og ansvarlig for 11 projekter til en værdi af 47 millioner kr. sammen med 30 UU centre.
Opløftende fordi vi har skabt en forening og et brand, som står for en meningsfuld, imødekommende og konstruktiv tilgang til paradokser og politiske aftaler, sådan at vi kan skabe det bedst mulige afsæt for at alle unge kan folde deres potentiale ud og stå i en gunstig situation uddannelses- og jobmæssigt. Opløftende fordi vi sammen med andre har skabt en professionsagenda og en række evidensbaserede anbefalinger til fremtidens vejledning, som vi bringer med videre. Opløftende fordi vejledning igen er kommet på dagsordenen i regeringspapirerne. Og opløftende fordi vi bliver en del af noget større, når EUK bliver en realitet i KL huset d. 1. januar 2020.

Anders Ladegaard
Formand, UU DANMARK

Scroll to top