Kvalifikationsrammen for livslang læring

Kvalifikationsrammen for livslang læring: Hvad er det, hvad den kan bruges til, og hvordan den er opbygget.

Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Læringsudbyttet på de forskellige niveauer fremgår af niveaubeskrivelserne.

Hvad kan rammen bruges til?

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring understøtter gennemsigtigheden i uddannelsessystemet og fremmer mulighederne for mobilitet og livslang læring:

  • Den giver et samlet overblik over offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader og synliggør samtidig veje gennem uddannelsessystemet. Det gør det lettere at finde ud af, hvordan de kan bygge videre på de kvalifikationer, man allerede har.
  • Den letter den gensidige anerkendelse mellem danske og udenlandske kvalifikationer. Det sker ved, at hvert niveau i den danske kvalifikationsramme og i andre landes kvalifikationsrammer og -systemer refererer til et niveau i den Europæiske Kvalifikationsramme. Dermed bliver det lettere at sammenligne uddannelsesbeviser fra forskellige lande.
  • Læs om den Europæiske Kvalifikationsramme

Kvalifikationsrammen kan bruges af borgere, virksomheder og vejledere, der har behov for at få et overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark, herunder hvilket niveau offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader er indplaceret på. For uddannelsesinstitutioner og myndigheder er kvalifikationsrammen et redskab, der kan bruges til vejledning, beskrivelse, vurdering, sammenligning og anerkendelse af uddannelser.

Hvilke uddannelser er omfattet?

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring omfatter offentligt godkendte grader og beviser i det formelle danske uddannelsessystem:

  1. Uddannelsesbeviser og grader – fra beviset for Folkeskolens afgangsprøve til ph.d.-graden.
  2. Beviser for supplerende kvalifikationer, f.eks. beviser for hf-enkeltfag, grundforløb på erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser eller forberedende kurser til videregående voksenuddannelse.

De grader og beviser, der er omfattet af rammen, erhverves gennem uddannelser, der er udbudt i henhold til danske love og bekendtgørelser, og som er underlagt en offentligt anerkendt kvalitetssikring. Det er muligt at opnå visse grader og beviser på anden vis end ved gennemførelse af hele uddannelser og kurser. En række grader og beviser kan opnås gennem anerkendelse af det, man har lært i for eksempel arbejdslivet eller foreningslivet, på baggrund af en realkompetencevurdering.

Kvalifikationsrammen omfatter ikke private uddannelser og ej heller en række kommunale og statsligt regulerede uddannelser, der ikke er en del af det formelle danske uddannelsessystem, som ikke er godkendt og kvalitetssikret i henhold til love og bekendtgørelser.

Særligt om videregående uddannelser

Niveaubeskrivelserne for niveau 6, 7 og 8 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er identiske med de tre øverste niveaubeskrivelser i den særlige Kvalifikationsramme for Videregående Uddannelser: henholdsvis bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. For niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring gælder en bredere niveaubeskrivelse end for erhvervsakademiniveauet i Kvalifikationsrammen for Videregående Uddannelser. Det skyldes, at der findes kvalifikationer på dette niveau, som ikke er omfattet af Kvalifikationsrammen for Videregående Uddannelser.

 

 

 

Link til Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside vedrørende Kvalifikationsramme for Livslang læring:

https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer

 

Scroll to top