OM FGU

Undervisningsministeriet har fremsendt materiale til brug ved dannelsen af de nye FGU institutioner.
Materialet er fremsendte til kommunerne og fremsendes her til orienteirng.

Undervisningsministeriet skriver:
Opstart af den lokale proces for FGU-institutionsoprettelse
Den 13. oktober 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet,
Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre aftale om bedre veje til
uddannelse og job, som Alternativet og Enhedslisten siden har tilsluttet sig.
Aftalen medfører, at en række eksisterende forberedende uddannelser
nedlægges, og at FGU, Forberedende Grunduddannelse, oprettes med
virkning fra august 2019. Aftalen medfører endvidere, at der skal etableres
nye institutioner i en flerleddet, lokal proces.
Yderligere information om aftalen findes på www.uvm.dk/fgu
Dette brev skal ses som en formel anmodning om, at de regionale kommunale
kontaktråd efter konstituering efter kommunalvalget den 1. februar
2018 igangsætter den lokale proces om udarbejdelse af dækningsområder
for FGU og placering af institutioner og skoler.
Med dette brev fremsendes:
• Oversigt over elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner
• Institutionsoversigt og adresseliste
• Notat om transportafstandens betydning for placering af skoler

Scroll to top