Anbefalinger vedr. FGU-reformen og etablering af den kommunale ungeindsats

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i midten af oktober en aftale om bedre veje til uddannelse og job, FGU-reformen. Aftalen omlægger kommunernes ungeindsats og uddannelsestilbud til unge uden uddannelse og job. I mange kommuner begynder drøftelserne om den lokale organisering allerede nu, inden for den aftaletekst som er indgået, selvom den nye lovgivning først ventes vedtaget op til sommerferien 2018.

Læs her: ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”.

Foreningen anbefaler at udnytte mulighed for lokal påvirkning
Især foreningens medlemmer blandt UU-vejlederne kan blive berørt af reformen, men også nogle af medlemmerne som arbejder med ordblindeundervisning, PPR og erhvervsgrunduddannelse, EGU. Foreningen opfordrer derfor kredsene til allerede nu at søge aktiv indflydelse på den fremtidige organisering af området i kommunen.

Reformen betyder, at der flyttes rundt på penge og medarbejdere fra en række institutioner. Der er overordnet set tre elementer:
1. En ny forberedende grunduddannelse, FGU
2. En ny type institution som skal udbyde FGU
3. En ny kommunal ungeindsats.

Kommunerne forpligtes til at oprette en kommunal ungeindsats med én indgang for de unge på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsats. Vejledningsindsatsen overføres fra UU-centrene til den kommunale ungeindsats. Ungeindsatsen skal målgruppevurdere de unge til den nye FGU og rådgive og vejlede, bl.a. ud fra en uddannelsesplan, samt sikre individuel støtte bl.a. gennem specialpædagogisk støtte. Kommunerne forpligtes til at tilbyde en kontaktperson for at skabe entydig voksenkontakt for de særligt udfordrede unge i FGU-målgruppen.

To mål for foreningen
1. Målet er, at den lokale organisering af den kommunale ungeindsats sker med UU-vejlederne og det vejledningsfaglige miljø som omdrejningspunkt.
2. Målet er at fastholde foreningens nuværende medlemmer efter implementeringen af FGU-reformen og gerne øge medlemskredsen samt at sikre, at LC har den bredest mulige overenskomstdækning af medarbejdere i den kommunale ungeindsats.

Fortolkning af den kommunale ungeindsats
Organiseringen af ungeindsatsen bliver et lokalt anliggende inden for de rammer, som er beskrevet i aftaleteksten. Arbejdsvilkårene for foreningens medlemmer i den nye organisation afhænger af, hvordan disse rammer lokalt bliver fortolket og implementeret.

Foreningen anbefaler, at kredsen i de lokale drøftelser bakker op om at skabe en ny kommunal ungeindsats på de unges præmisser, hvilket er hensigten i den indgåede aftale. Følgende fortolkning af aftalens ordlyd kan benyttes (side 16-17 i aftaleteksten):
– Én indgang i vejledningscenter: Der skal være én indgang for de unge til den kommunale ungeindsats. I aftalen er det formuleret som én samlet instans på tværs af områder. Den mest præcise og effektive forankring er i et vejledningscenter eller med et team af vejledere som omdrejningspunkt.
– Ny kommunal ungeindsats er et vejledningscenter: UU-vejledningens nuværende opgaver skal overføres samlet til den nye kommunale ungeindsats og udgør i aftaleteksten langt hovedparten af den nye kommunale ungeindsats. Det understreges af den centrale rolle, som FGU-aftalen tillægger den unges uddannelsesplanlægning og vejledningsproces.
– Vejledningsfaglig leder: Da vejledningen spiller en nøglerolle, bør den faglige ledelse varetages af en person med vejledningsfaglig baggrund.
– Alle skal have vejlederuddannelse: Medarbejdere, som løfter UU-vejledningens opgaver i den nye organisering, skal som hidtil have en vejlederuddannelse, jf. aftaleteksten, og som det er gældende i dag på UU-centrene.
– Ungeindsats kan ikke ligge i jobcenter eller uddannelsesinstitution: Vejledningen skal ifølge aftalen fortsat være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser, hvilket betyder at uddannelsesinstitutioner, som har institutionsinteresse, og jobcentre, som har myndighedsudøvelse, ikke kan huse den kommunale ungeindsats. Vejledningen skal ske på de unges præmisser og hverken ud fra myndigheds- eller institutionsinteresser.
– Samlet vejledningsmiljø også for folkeskolen: Aftalen betyder, at vejledningen til børn og unge i folkeskolen også er en del af den kommunale ungeindsats. Det understreger nødvendigheden af at organisere ungeindsatsen omkring et samlet og stærkt vejledningsfagligt miljø.
– PPR er ikke integreret del: Det ligger ikke i aftalen, at PPR skal integreres i den kommunale ungeindsats. Det hedder blot, at vejlederne i den unges uddannelsesplan skal angive behovet for specialpædagogisk støtte, hjælp fra PPR og misbrugsindsats.
– Medarbejdere og ressourcer fra jobcenter indgår: Medarbejdere fra jobcentret indgår i vejledningsteamet sammen med ressourcer fra samme, idet der står i aftalen, at jobcentrets opgaver og funktioner for unge skal indgå.
– Kontaktperson bør være vejleder: Tildelingen af kontaktperson skal finde sted i ungeindsatsen og bør være en person fra vejlederteamet, som med sin vejlederuddannelse kan leve op til kompetencekravet, hvilket også fremgår af aftalen (side 21, næstsidste afsnit).
– STU og Lov om voksenspecialundervisning fortsætter upåvirket af FGU-reformen: Driften og organiseringen af STU-institutioner og centre for voksenspecialundervisning påvirkes ikke af reformen.

Fortolkning af FGU
Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) træder i stedet for produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelse (EGU) og kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Desuden vil der i uddannelsen indgå elementer fra bl.a. forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning. Der oprettes en ny type statslig selvejende uddannelsesinstitution, som skal udbyde uddannelsen.

For hver institution kan der være flere skoler (udbudssteder). Det forventes, at der bliver ca. én skole pr. kommune, og at den nye skole mange steder vil blive placeret på de nuværende produktionsskoler, som nedlægges med reformen. De nye institutioner får bestyrelser, hvor der godt kan være et flertal af kommunale repræsentanter. Dette er ikke tilfældet for de nuværende produktionsskoler.

Underviserne vil i vidt omfang blive rekrutteret eller virksomhedsoverdraget fra de nuværende produktionsskoler, VUC-centre og i nogle tilfælde kommunale EGU-miljøer og centre for voksenspecialundervisning. Sidstnævnte fordi EGU nedlægges som kommunalt tilbud og erstattes af den nye FGU, og fordi der som noget nyt skal tilbydes specialpædagogisk støtte og ordblindeundervisning, hvis FGU-eleverne har behov herfor.

De fleste kommende medarbejdere på FGU-institutionerne er således i dag medlem af Uddannelsesforbundet, men nogle er også medlem hos os; f.eks. EGU-vejledere i de nuværende UU-centre og medarbejdere i centre for voksenspecialundervisning. Der er en del usikkerhed i disse vurderinger, da hverken lovgivningen eller etableringen af institutionerne er afklaret på nuværende tidspunkt.

Foreningen bør lokalt have plads i FGU-bestyrelser: Da medlemmer af foreningen både ventes at finde ansættelse i de nye institutioner, og da medlemmer af foreningen udgør kernen i den nye kommunale ungeindsats, som visiterer unge til de nye institutioner, bør foreningen være repræsenteret i de nye uddannelsesinstitutioners bestyrelser.

Som nævnt er der mange forhold ved FGU-reformen, som er uvisse på nuværende tidspunkt, og som vil afhænge af lokale beslutninger, hvilket giver rum for indflydelse til kredsen. Der er store forskelle fra kommune til kommune på, hvordan UU-centrene og den kommunale ungeindsats er organiseret. Udgangspunktet er forskelligt, og der vil også være forskellige holdninger til, hvordan aftalens ordlyd skal fortolkes.

Hvis medlemmernes interesser skal tilgodeses i processen, kræver det en aktiv indsats i de mødefora, hvor kredsene har indflydelse. Foreningen hører meget gerne fra kredsene, hvordan det går med at få indflydelse på den lokale implementering, og sekretariatet rådgiver gerne i processen.

Samtidig er det vigtigt, at kredsen holder de berørte medlemmer informeret, og forsikrer medlemmerne om, at DLF arbejder for, at undervisere og vejledere fortsat er på DLF-overenskomst i den fremtidige organisering.

Spørgsmål vedrørende vejlednings- og uddannelsesforhold mv. rettes til Jan Bauditz, [email protected]. Spørgsmål vedrørende vilkår og overenskomstdækning mv. rettes til Tina Funch Bjerregaard, [email protected].

Scroll to top