Uddannelsesparathed, prøver og karakterer i caronasituationen:

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19.

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501

Centrale §§ for vejledningsindsatsen:

  • 13 karakterer
  • 17-18: UPV
  • 19-20: opt. gymnasiale udd.

Desuden er der fra undervisningsministeriet udsendt:

UUV’s oversigt over tidsfrister i forhold til karaktergivning og uddannelsesparathedsvurdering:

  1. – 10- klaser:

Tidligst 10. juni og seneste 15. juni indberettes standpunktskarakterer til karakterdatabasen

Senest 10. juni skal skolen have ajourført ændringer af UPV – personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer.

Senest 17. juni skal den endelige Uddannelsesparathedsvurdering være foretaget af UUV vejlederen i optagelse.dk

Skolen eftersender prøvekarakterer og beregnet gennemsnit fra 16. juni og seneste 19. juni til uddannelsesinstitutionerne via karakterdatabasen.

Optagelsesprøve for EUD (Erhvervsuddannelsen) og GYM (De gymnasiale uddannelser): fra den 19. juni til den 29. juni. Derudover er der fastsat optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser til den 4. august.

Erhvervsuddannelserne har forskellige datoer for optagelsesprøve

  1. klasse:

Sidste standpunkt afgives mellem den 20. juni og den 25. juni

Skolen revurderer ved ændringer i Uddannelsesparathedsvurderingen for 8. klasse, senest 30. september 2020. Dette skal ikke angives i optagelse.dk

UUV

Scroll to top