Skoleudvalget Køge kommune den 3.4.2019

Status på den Boligsociale Mentorindsats – fra udvalgsmødets dagsorden:

  1.   Status på særlig boligsocial mentorindsats

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

  1. at tage status på særlig boligsocial mentorindsats til efterretning
  2. at drøfte evt. forankringsmuligheder i forhold til den kommende ungereform.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd bevilgede i forbindelse med budget 2018 500.000 kr. årligt til den særlige boligsociale mentorindsats – “unge mænd med mål”. Midlerne skulle muliggøre en videreførelse af de gode erfaringer fra den tidligere mentorindsats “Unge mænd med mål”.

Evalueringen viste, at de deltagende drenge tillagde deres mentor stor betydning for, at de var kommet i gang med uddannelse og/eller job, og centrale elementer i indsatsen skulle bl.a. være:

1. lokal forankring af mentor med synlighed og tilgængelighed i forhold til de unge
2. etablering af et mentornetværk mellem relevante partnere
3. faglige møder i mentornetværket med mulighed for sparring omkring de unge mv.

Med udgangspunkt i bevillingen blev der pr. 1 juni 2018 ansat en mentor, der organisatorisk er forankret i Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), men arbejder fremskudt i de fire boligområder under boligsocial helhedsplan (Søparken, Hastrupparken, Ellemarken samt Karlemoseparken). Mentorstillingen er samtidig knyttet op på “særlig boligsocial mentor-indsats” under boligsocial helhedsplan 2017-2021. I den forbindelse er der etableret en følgegruppe med deltagelse af UUV, SSP, Ungecenteret, Center for Dansk og Integration (CDI) og Boligsocialt Fællessekretariat, der mødes en gang i kvartalet med henblik på løbende justering og udvikling af indsatsen.

Status på indsats:
Siden medio 2018 har der været indskrevet 25 unge i mentorforløb. Målgruppen er primært unge mænd – 23 drenge og 2 piger. De unge er i alderen 16-27 år. De unge mentees har alle haft bopæl i Karlemoseparken, Hastrupparken og Ellemarken. Der har ikke været direkte efterspørgsel på forløb i Søparken.

Status pr. 1. marts 2019:

Skole 2
Uddannelse 6
Ungecenter 7
Praktik 1
Arbejde 3
Aftaler om kommende
uddannelse / job / praktik
4
Afklaring fx psykiatrien 2
Afsluttet (elevplads) 1
Frafald 0

Supplerende mentorindsatser:
Den fremskudte mentorindsats understøttes af følgende indsatser:

  • Etablering af en tværfaglig arbejdsgruppe med tilstedeværelse af relevante aktører fra UUV, Ungecenteret, SSP og Boligsocial helhedsplan, der arbejder målrettet med de unge i målgruppen. Arbejdsgruppen mødes 2 timer hver onsdag, med henblik på en løbende håndholdt og smidig tilgang til arbejdet med de unge.
  • Årlig fremskudt vejledning med UUV i boligområderne med fokus på de 2-sprogede forældre og deres unge. Formålet er at klæde forældrene på til at støtte deres børn i valg af ungdomsuddannelse.
  • Foreningen Nydansker er ny samarbejdspartner. I 2019 og 2020 har Køge Jobcenter bevilget midler til et samarbejde med Foreningen Nydansker. 15 unge kan årligt få tilknyttet en frivillig mentor på arbejdspladsen, og dermed styrke deres mulighed for fastholdelse.
  • Tæt samarbejde med Midt- og Vestsjællands politi omkring målgruppen af kriminalitetstruede unge. Sparring i forhold til hvilke unge, der kan have glæde af mentorindsatsen.

Se bilag for artikel omkring tværfagligt samarbejde.

Fremtidige perspektiver for den boligsociale mentorindsats?
Boligsocial Helhedsplan Køge og UUV anbefaler på baggrund af hidtidige erfaringer, at den særlige boligsociale mentorindsats og arbejdsmetode tænkes ind i reformarbejdet omkring den fremtidige organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen og drøftelsen.

Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Drøftet.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Bilag (pdf)

Artikel fra Dagbladet d. 18.1.2019 – ‘Et lille skub hjalp Bader i gang med drømmen’

Omtal i pressen den 17.4.2019 Dagbladet:

Scroll to top