Produktionsskolerne skal fortsat anvendes frem til august 2019

Produktionsskolernes økonomi og muligheden for fortsat at benytte produktionsskoletilbud og erhvervsgrunduddannelse frem til opstart af den forberedende grunduddannelse (FGU) den 1. august 2019

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil informere kommunerne om FGU’ens betydning for produktionsskolerne samt gøre opmærksom på, at kommunerne frem til den 1. august 2019 fortsat kan benytte produktionsskoletilbud og egu.

FGU’ens betydning for produktionsskolerne

I august 2019 åbner den nye forberedende grunduddannelse på 27 institutioner og med 88 skoler landet over. Der er tale om et nyt tresporet uddannelsestilbud til unge under 25 år, som har brug for at få styrket deres faglige og personlige kompetencer, inden de kan påbegynde en ungdomsuddannelse eller komme i job. Med oprettelse af det landsdækkende FGU-tilbud lukkes samtidig landets produktionsskoler.

Til august fusioneres Produktionsskolerne ind i FGU-institutionerne, hvilket betyder, at aktiver og passiver, herunder bygninger, samt medarbejdere overgår til FGU-institutionen. Enkelte produktionsskoler har i overgangen frem mod FGU haft faldende elevaktivitet og deraf økonomiske udfordringer, som har medført tilpasninger. Undervisningsministeriet har ikke hjemmel til at yde produktionsskolerne lån, hvor dette måtte være nødvendigt af hensyn til at opretholde produktionsskolernes rammer frem mod overgangen til FGU. Kommunerne har mulighed for, at yde økonomisk støtte eller lån til produktionsskolen, hvis man vurderer det hensigtsmæssigt ift. etableringen af rammerne for FGUen.

Undervisningsministeren har i december 2018 udstedt en bekendtgørelse, der forpligter produktionsskolerne til at indhente godkendelse i FGU-institutionens bestyrelse, såfremt produktionsskolen frem mod sammenlægningen har behov for at optage lån fx i forbindelse med etablering af bygningsmæssige ændringer.

Forsat mulighed for at benytte produktionsskoletilbuddet

Som anført ovenfor er en fortsat aktivitet på produktionsskolerne frem mod den 1. august 2019 vigtig for at fastholde de rammer og ressourcer som overdrages til FGU-institutionerne. STUK gør hermed kommunerne opmærksom på, at de kan benytte produktionsskoletilbuddet såvel som egu helt frem til 1. august 2019.

De elever, som påbegynder aktivitet efter lov om produktionsskoler før den 1. august 2019, vil kunne afslutte deres aktivitet efter de hidtil gældende regler på den FGU-institution, som produktionsskolen overdrages til. Den unges aktivitet vil fra august 2019 nødvendigvis foregå indenfor det nye uddannelsestilbud, som udbydes af FGU-institutionen.

Overgangsordninger for egu og KUU

Den nye forberedende grunduddannelse har også betydning for den eksisterende erhvervsgrunduddannelse (egu) og den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU).

Elever i kombineret ungdomsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse, som er påbegyndt deres uddannelse før den 1. august 2019, afslutter deres uddannelse efter de hidtil gældende regler. På samme måde som produktionsskoleeleverne fortsætter eleverne på egu og KUU efter den 1. august 2019 deres uddannelse på en FGU-institution, såfremt og i det omfang uddannelsen skulle foregå på en produktionsskole eller en institution, som helt eller delvis overdrages eller sammenlægges med FGU-institutionen.

Scroll to top