Ny uddannelse på vej

Det politiske forlig om Bedre veje til uddannelse og job, som har tilslutning fra samtlige politiske partier i Folketinget, er ved at blive udmøntet lokalt. På UUV’s repræsentantskabsmøde præsenterede kst. direktør Bjarne Andersen, Køge, nogle af de lokale spadestik, der er taget til en ny Forberedende Grunduddannelse.

Målet med uddannelsen, er at række ud mod den gruppe unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse og som ikke er i arbejde. I Køge kommune er gruppen på ca. 600 unge sagde Bjarne Andersen, der så frem til en forstærket indsats, der sammen med nye redskaber som bl.a. den nye 2 årige Forberedende Grunduddannelse, skal medvirke til, at reducere gruppe og få flere igennem uddannelse eller i arbejde.

Med alle mulige forbehold nævnede Bjarne Andersen, at det ser ud som om den Forberedende Grunduddannelse, der skal dannes på tværs af kommunerne bliver etableret i 5 geografisk områder i Regions Sjælland, mellem 1) Greve, Solrød, Roskilde, Lejre og Høje Taastrup 2) Stevns, Faxe, Ringsted, Sorø og Køge 3) Kalundborg, Odsherred og Holbæk 4) Vordingborg, Næstved og Slagelse 5) Lolland og Guldborgsund. Den endelige indstilling skal første være på plads først i maj 2018 og alle brikker er endnu ikke på plads pointerede Bjarne Andersen.

Den nye uddannelse skal dannes i et samarbejde mellem Produktionsskolerne, dele af VUC-centrene, Erhvervsgrunduddannelsen og Den kombinerede Ungdomsuddannelse. De nye institutionerne skal have en årskapacitet på ca. 470 årselever med flere udbudssteder, hvor alle tre linjer – den almene linje, produktionslinjen og erhvervslinjen - udbydes.

Kst. direktør Bjarne Andersen orienterede om arbejdet med den nye Forberedende Grunduddannelse – FGU - i lokalområdet

UUV’s repræsentantskab, der består af uddannelsesledere, skoleledere, erhvervsrepræsentanter og UUV lyttede interesseret til Bjarne Andersens oplæg.

Bjarne Andersen så den nye uddannelse som en central løftestang i forhold til målsætningen om at få alle unge med på arbejdsmarkedet. Efter processen med de geografiske opdelinger, vil der blive taget hul på etablering af den nye FGU uddannelse med ansættelse og indholdsdrøftelse, så der kan blive tale om elevoptag, når FUG institutionerne slår dørene op den 1.8.2019.

Der var enighed i repræsentantskabet om, at vi skal byde den nye Forberedende Grunduddannelse velkommen.


Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Projekt TestDigSelv er sat i søen og 14 uddannelsesparate elever fra 8 klasse er efter en introduktion til industriens uddannelser på EUC Sjællands afdeling på Campus Køge i gang med deres individuelle branchepraktikforløb i en virksomhed.

Vejleder Martin Larsen fra UUV præsenterede projektet, der giver dygtige elever og deres forældre mulighed for en kik ind i de uddannelsesmuligheder, der er med en erhvervsuddannelse. EUX-muligheden med både en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau, samt videre uddannelsesmulighederne efter en erhvervsuddannelse på fx Erhvervsakademierne er præsenteret og både forældre og elever har interesseret spurgt ind til mulighederne og videreuddannelsesperspektivet fra en erhvervsuddannelse.

Test dig Selv er et projekt i samarbejde mellem UUV, EUC Sjælland og en række lokale industrivirksomheder i Køge Bugt. Målet er at vise erhvervsuddannelsesmulighederne for dygtige elever, som der er stor efterspørgsel på i mange lokale industrivirksomheder, der i stort tal har bakket projekt op.

Flere informationer om TestDigSelv tjek: www.uuv.dk/testdigselv

Vi samarbejder bl.a. med Herfølge Kleinsmedie, CKJ Steel og JVR A/S i Greve. Dejligt at så mange virksomheder bakker projektet op, sagde Martin Larsen, UUV, ved præsentationen.

Martin Larsen har fulgt op på alle 14 elever, der i øjeblikket er i branchepraktikforløb i lokale industrivirksomheder

Martin Larsen kunne fortælle om engagerede elever, der er i gang med branchepraktikken og om manges aha oplevelser i forbindelse med deres virksomhedsdel. ”Det er slet ikke et beskidt arbejde” – ”alle taler engelsk på kontoret” etc. Den 25.4. samles der op på projektets 2. del, der består af branchepraktikken. På opsamlingsdagen skal der være erfaringsudveksling og svar på de spørgsmål som elever og forældre har fra virksomhedsdelen. En række ”eksperter” fra UUV’s vejledning, virksomheder og uddannelsesverden vil stille sig til rådighed på opsamlingsaftenen.


Fælles Campus Køge projekt fastholder elever

Campus Køge koordinator Fie Illum Jessen præsenterede UUV’s repræsentantskab for et UUV-succesprojekt fra Campus Køge, som er støttet af Region Sjælland. 10 grundforløbsklasser fra Køge Handelsskole, SOSU/ZBC Sjælland og EUC Sjælland har deltaget i projektet, hvor UUV vejledere har været inde i klasserne og gennemføre fortløbende gruppevejledningsforløb.

Målet har været, at det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab. Det ser ud som om vi er lykkes med at skabe stærkere fællesskaber, for der har stort set ikke været noget frafald fra de deltagende klasser kunne Fie Illum Jessen fortælle.

Samtidig har projektet inddraget eleverne i drøftelserne af, hvordan livet på Campus kan gøres mere attraktivt. Et fælles hus med aktiviteter, tilbud, vejledning og meget mere, er kommet op på disse drøftelser, så måske bliver det en realitet, hvis områdets institutioner kan blive enige om et sådant initiativ, var en af mange ideer som campus-koordinatoren løftede sløret for, under sin præsentation på repræsentantskabsmødet.

Campus-koordinator Fie Illum Jessen præsenterede et fælles projekt som UUV er tovholder på.

Regions Sjælland har støttet projektet, som i den grad har skab samarbejde og netværk blandt skolerne på området

UUV’s repræsentantskab lyttede interesseret til fremlæggelsen af det succesfulde Campus projekt.

Faktabox UUV’s repræsentantskabsmøde den 10.4.2018 – DAGSORDEN:

UUV’s repræsentantskab 2017/18

 

Mødeindkaldelse til repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 8,30 – 11 på UUV’s Center i Ølby, Ølbycenter 55 lokale 5 i stueetagen. Indkørsel til parkering fra Stensbjergvej ved OK tanken.

 

Dagsorden:
1)   Velkomst v. Hans Severinsen, formand

2)   Præsentationsrunde

 

Mødets temadrøftelser:

 

3)   Det politiske forlig om Bedre veje til uddannelse og job, som har tilslutning fra samtlige politiske partier i Folketinget er ved at blive implementeret lovmæssigt og lokalt. De to hovedelementer i aftalen er en ny Forberedende Grunduddannelse og en nu Kommunal Ungeindsats. Tjek: www.uvm.dk/fgu

Målsætningen er:

Den nye uddannelsespolitiske målsætning:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at:

i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Parallelt med denne målsætning løber erhvervsuddannelsesmålsætningen fra EUD reformen 2014 hvor 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020 og tallet skal hæves til 30% i 2025.

3a) Oplæg ved kst. direktør for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune Bjarne

      Andersen om FGU arbejdet i vores område.

3b) Oplæg om arbejdet med KUI i Køge Bugt v. centerleder Mark Jensen, UUV

 

Oplæggene suppleres med bemærkninger fra Produktionsskolernes og VUC’s repræsentanter - plus øvrige!

 

4)   Fokus på de gymnasiale uddannelser

a)   HF fagpakke med behov for erhvervskontakt/ praktik. v. Vicerektor

Hans-Christian Pedersen, Solrød gymnasium.

Erhvervsorganisationerne kobles på. (fra sidste møde)

b)   Valg af gymnasial studieretning jf. den nye ordning, hvordan er det gået..

Paneloplæg fra Stx, Hhx og Htx

Køge Handelsskole: Vejleder Sus Halborg (hhx)

EUC Sjælland: Support- og Erhvervschef Ole Nørvang-Holm (htx)

Stx Køge Bugt (Greve, Køge og Solrød): uddannelsesleder Rasmus

                     B.O. Augustesen, Køge gymnasium.

 

Pause

 

5)   Uddannelsesparathedsvurderingen 2018 for 8. årgang og de nye kriterier. Hvordan er det gået i Køge Bugt v. Margrethe Tovgaard, UUV

 

6)   Optagelse 2018 hvordan er det gået i Køge Bugt v. Christel Jørgensen, UUV

 

7)   I forbindelse med EUD målsætningen har UUV igangsæt et projekt i samarbejde med de fire kommuners skoleafdelinger målrettet 8. kl. elevers brancheafklaring i forhold til en uddannelse og karriere i industrien. Projektet blev igangsat den 26.2.2018. Projektet er etableret i samarbejde med EUC Sjælland/Køge, Herfølge Kleinsmedie, CKJ Steel og JRV i Greve. Projektet har desuden opbakning fra: Arbejdsgiverne i Danmark, DI og KKA (Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd). Orientering om projektet v. Martin Larsen, UUV vejleder. Tjek: www.uuv.dk/testdigselv

 

8)   Regions Sjællands gruppevejledningsprojekt (samarbejde mellem de tre erhvervsskoler på Campus Køge og UUV) er evalueret. Der arbejdes med et ”fælleshus” på Campus. Kort orientering v. Fie Illum Jessen (Campus)

 

9)   Mødeplan for 2018/19 – bilag herunder.

 

10) Evt.  

Faktabox – medlemmer af UUV’s repræsentantskab:

Repræsentantskab - medlemsliste 2017-2018
 
NAVN TITEL ORGANISATION
Anders Dahl ETK LO Køge Bugt
Annie Laursen Skoleleder Vemmedupskolen
Annette Riisager Alskov Viceforstander Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup
Jan Bagge Vicerdirektør ZBC  i Roskilde
Carsten Hansen Skoleleder Munkekærskolen
Christian Wolff Bestyrelsesmedlem Arbejdsgiverrepræsentant for Køge Kommune
Christian Bille Larsen Direktør Arbejdsgiverrepræsentant for Stevns Kommune
Elisabeth Dolmer Forstander PHS Klemmenstrupgaard
Flemming Cederholm Forstander Solrød Produktionsskole
H. C. Pedersen Vicerektor Solrød Gymnasium
Hans Severinsen, formand repr. skab Formand/Udd. chef Køge Handelsskole
Ole Nørvang-Holm Support- og Erhvervschef EUC Sjælland - Køge
Leon Mitchell Skoleleder, Næstformand rep. skabet Holmeagerskolen
Ole Petersen Direktør Arbejdsgiverrepræsentant for Solrød Kommune
Rasmus B.O. Augustesen Uddannelsesleder Køge Gymnasium
Susanne Herbst Indehaver Salon Herbst Greve (Erhverv)
Thomas Duelund Gravsen Skoleleder Store Heddinge skole
Thomas Frommelt Vicerektor Greve Gymnasium
Vakant LO Køge Bugt
TILFORORDNEDE
Brian Høj Dencker UDD. leder og Chefkonsulent VUC Roskilde, Greve og Køge
Lea Bergstedt Kvalitetschef Roskilde Tekniske Skole
Stephanie Halse Uddannelsesleder NEXT uddannelse København
Ulla Sørensen Uddannelseschef Roskilde Handelsskole
Fie Illum Jessen Campus koordinator Campus Køge
Mette La Cour Sell Uddannelsesleder SOSU/ZBC Køge afd.
Scroll to top