KUI: På vej mod en sammenhængende kommunal ungeindsats

Frem mod den 1.8.2019 udvikles, der en KUI (kommunal ungeindsats) i henholdsvis Greve, Køge, Solrød og Stevns kommune. KUI'en får ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.

Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år

KUI bliver forskellig fra kommune til kommune, da det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres.

Kommunerne har fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser, og indtil andet er besluttet foretages denne opgave af UUV Køge Bugt.

Uddannelsesplanen og -pålægget som omdrejningspunkt for den unges forløb

Den kommunale ungeindsats’ arbejde med den unge skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen af dette.

Det understøttes af uddannelsesplanen/-pålægget som fagligt værktøj. Den unge skal opleve, at der arbejdes med samme målsætninger på både kort og lang sigt på tværs af kommunale enheder, og at baggrundsoplysninger og historik om den unge ikke skal ”genfortælles” i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

Kommunal målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse

Optagelse på FGU sker på baggrund af en målgruppevurdering, som forestås af den kommunale ungeindsats.

Formålet er at hjælpe den unge til at finde den mest realistiske vej til at påbegynde og gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppevurderingen skal ske i samarbejde med den unge, så der skabes størst mulig sikkerhed for at den unge tager ejerskab til planen. replica omega tag heuer watch replicas watch tag replica

Tildeling af kontaktperson

Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan for dermed at komme godt videre i livet. Indsatsen skal bidrage til at gøre den unge selvhjulpen.

Scroll to top