Åbning af Køge Erhvervsklasse mandag den 17. august 2020 kl. 8,30 på Campus Køge

I forbindelse med 8 kl. elevernes start mandag den 17. august kl. 8,30 er der officiel åbning af Køge Erhvervsklasse ved:

Skoleudvalgsformand Mads Andersen og

Skolechef Søren Thorborg

Åbningen afholdes i forbindelse med 8. kl. elevernes første skoledag.

Mange hilsner

Max og Bibi (lærere), Kira (vejleder) og Mark (leder)

På Skoleudvalgets møde den 6.5.2020 blev det besluttet at oprette Køge Erhvervsklasse med start august 2020:

86.   Etablering af Erhvervsklasse
Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender oprettelse af en erhvervsklasse på 8. og 9. årgang i Køge Kommune med start skoleår 2020/21.
Baggrund og vurdering
Målgruppen for en erhvervsklasse er skoletrætte, normaltbegavede elever, der på sigt har et ønske om at starte på en erhvervsuddannelse. De profiterer ofte ikke af det eksisterende skoletilbud, og kan have udfordringer med at være aktivt tilstede i undervisningen.
Brugen af erhvervsklassetilbuddet kan styrke den kommunale indsats for at få flere til at vælge en erhvervsungdomsuddannelse. Og generelt er klasserne en både velegnet relativt billig løsning, når skolerne efterspørger tilbud, der bedre matcher skoletrætte, praksisorienterede elever.
Køge Kommune har løbende ca. 12 elever, der er visiteret til Solrød Kommunes erhvervsklassetilbud. Behovet for erhvervsklassetilbud har over de seneste år været stigende, og i skoleåret 2019/20 var det ikke muligt at få plads i Solrød Kommunes klasser til alle de elever, der ville have haft glæde af tilbuddet. Samtidig har såvel skolelederne som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) givet udtryk for, at en større andel af udskolingselever hvis skolegang er præget af højt fravær, og hvor den almindelige folkeskoleundervisning ikke passer med elevernes behov, med fordel kunne færdiggøre deres skoletid i en erhvervsklasse.
>Da antallet af elever i målgruppen vurderes at være både tilstrækkeligt og varigt, anbefaler forvaltningen, at der fra og med skoleåret 2020/21 etableres et erhvervsklassetilbud i Køge Kommune.
Målsætning for tilbuddet
Målsætningen for tilbuddet vil være, at eleverne gennemfører deres grundskoleforløb og bliver fremmødestabile, at de bliver motiverede for at søge ind på en erhvervsuddannelse og at de går til afgangsprøve og mindst opnår karakteren 02 i dansk og matematik, der er adgangskravet til erhvervsuddannelserne.
Helt overordnet vil tilbuddet understøtte Køge Kommunes målsætning om, at 95% af folkeskolens afgangselever skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år, og at 30% af folkeskolens afgangselever skal søge en erhvervsuddannelse i 2030.
Undervisningens organisering og indhold
Tilbuddet kommer til at omfatte to klasser på hhv. 8. og 9. årgang. Hver klasse vil få plads til ca. 12 elever. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 33, hvorefter en elev efter afslutning af 7. klasse kan opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb kombineret med erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse. Skoleugen vil bestå af:
to undervisningsdage i folkeskolens fag: dansk, matematik og engelsk,
to dage i praktik hos en erhvervsdrivende eller på en virksomhed,
én dag med varierende aktiviteter.
Klasserne undervises af et begrænset antal lærere med særlige faglige kompetencer inden for området. De små klasser og muligheden for to lærere i klassen vil give bedre vilkår for en differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov.
UUV vil stå for planlægning og opfølgning på praktikdelen. Dagene med varierede aktiviteter gennemføres også i samarbejde med UUV for at sikre et erhvervsrettet fokus. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte vejledning/afklaring af uddannelsesvalg, hverdagspraksis, virksomhedsbesøg, almendannelse mv.
Desuden vil eleverne i erhvervsklasserne i højere omfang end elever i normalklasser have mulighed for at indgå i brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne.
Drift og placering af tilbuddet
Driften af erhvervsklasserne placeres under UUV i et samarbejde med Køge Ungdomsskole. Budgetmæssigt vil tilbuddet høre under Skoleudvalget.
Hensigten er, at klasserne fysisk kan bo i eller i nærheden af Campus Køge, hvor de vil være tæt på erhvervsuddannelserne. Men da skoleåret 2020/21 starter om få måneder, kan en midlertidig placering på UUVs Praktikpladsen eller en folkeskole i første omgang være en løsning.
At tilbuddet får en selvstændig placering - og ikke blot er et specialklasselignende tilbud på en skole - er også med det formål, at eleverne får mulighed for at opbygge et netværk med ligestillede. Det opleves ofte, at elever der begynder i en erhvervsklasse ser sig selv i et andet lys end tidligere, hvor den enkelte elev har været marginaliseret i klassen/skolen.

Scroll to top